jueves, 17 de agosto de 2017

Clases de inglés, español y holandés en líneaHola, ¿a veces sientes que pasas todo el día trabajando, para después correr a casa para alimentar a la familia, y luego prepararse para la lucha de ayudar a su hijo con la tarea? ¡A veces parece que su hijo ni quiere que le ayuden!

Mi nombre es Tibisay Felida y puedo ayudar a su hijo a recuperar su confianza en el aprendizaje del inglés, español y holandés. Juntos vamos a trabajar en conseguir que su hijo tenga el ritmo necesario para poder desenvolverse bien en el colegio y todo esto, desde su ordenador y en casa. Las clases particulares se llevan a cabo en línea para que su hijo pueda aprender en su propio entorno y no usted no tenga que preocuparse de tener otro ‘llevar y recoger de los niños’ en su horario.

Soy licenciada en lingüística y literatura, actualmente estoy dando clases en una escuela secundaria y he impartido clases particulares por más de 20 años. Durante este tiempo, he descubierto que realmente disfruto enseñando a mis estudiantes cόmo mejorar sus habilidades lingüísticas. He descubierto que mi amor que es casi una adicción para la lectura y el estudio influye enormemente en mis estudiantes y que esta actitud aumenta cuando siguen estudiando conmigo.

Una de las maneras más fáciles de saber si clases particulares en línea es lo adecuado para su familia, es intentarlo. Puede hacer una sesión de 30 minutos gratis en línea conmigo. Sin compromisos, sólamente quiero mostrarle lo simple y efectivo que es.

Rellene el siguiente formulario para planificar su consulta gratuita.

¡Ayude a su hijo a ampliar sus habilidades multilingües con Tibisay Tutoring!

La importancia de manejar adecuadamente un idioma extranjero es primordial. Estas habilidades de comunicación son las herramientas que ayudarán a su hijo en su vida futura, le ayudará  a encontrar un trabajo, a conectarse con la gente y contribuirá a desbloquear todo el potencial de su talento.
Mi misión es ayudar a sus hijos a obtener mejores calificaciones en inglés, español y holandés e instalar estos idiomas en su grupo de habilidades.

Además, ni siquiera tendrá que llevar y recoger a sus hijos. Todas las clases se imparten en línea, en la comodidad de su hogar y de acuerdo a su propio horario.
Con una licenciatura en lingüística y literatura y más de 20 años de experiencia, estoy más que calificada para ayudar a su hijo o hija con las clases particulares o en grupo, que podrían ser más asequibles pero carecen de la atención personal que un tutor que va a estar pendiente solamente de su hijo o hija.

¡Póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o si le gustaría planificar la primera lección de su hijo!

Online bijles Nederlands, Engels en Spaans
Hallo, voel je soms dat je hele dag opgaat aan werken, naar huis rijden, zorgen dat iedereen te eten krijgt, om je dan voor te bereiden voor de strijd van ‘je kind te helpen met het huiswerk?’ Soms krijg je de indruk dat je kind niet eens geholpen wil worden!

Mijn naam is Tibisay Felida en ik kan je kind helpen om zijn of haar vertrouwen terug te krijgen in het leren van Engels, Spaans en Nederlands. Samen zorgen we ervoor dat uw kind in het ritme komt zodat het goed kan presteren in de klas, dit allemaal vanaf uw computer thuis. De begeleiding vindt online plaats zodat uw kind in eigen omgeving kan leren. Zo heeft u niet een extra taak, namelijk het afzetten en ophalen van kinderen op uw schema.


Ik heb Taal- en Letterkunde gestudeerd, geef les op een middelbare school en ik heb meer dan 20 jaar ervaring met lesgeven. Tijdens deze tijd heb ik ontdekt dat ik het fantastisch vind om mijn studenten taalvaardigheden aan te leren. Ik merkte dat mijn liefde, die bijna een verslaving is, voor het lezen en studeren invloed heeft op mijn studenten en dat hoe meer ze samenwerken met mij hoe meer deze liefde groeit.


Een van de makkelijkste manieren om te ontdekken of online bijles voor uw familie geschikt is, is om het te proberen. U kunt een gratis 30 minuten online proefles met mij plannen, zonder enige verplichting, ik wil u gewoon heel graag laten zien hoe eenvoudig en effectief het is.


Vul het onderstaande formulier in voor een intakegesprek om uw gratis proefles in te plannen.


Help uw kind hun meertalige vaardigheden uit te breiden met Tibisay Tutoring!


Het goed beheersen van een vreemde taal is belangrijk. Deze communicatieve vaardigheden zijn de hulpmiddelen die uw kind zullen helpen in hun toekomst, hen gaat helpen om een ​​baan te vinden, ervoor zorgt dat ze sneller aansluiting vinden met anderen, en zorgt dat ze het volledig potentieel van hun talent kunnen benutten.
Mijn missie is om uw kinderen te helpen betere cijfers te halen in het Engels, Spaans en Nederlands en deze talen in hun vaardigheid pool te plaatsen.


Bovendien, je hoeft je kind niet eens af te zetten en later ophalen. Alle lessen worden online gegeven, in het comfort van uw huis en volgens uw eigen planning.


Met mijn talenstudie en meer dan 20 jaar ervaring, ben ik meer dan gekwalificeerd om uw zoon of dochter te helpen met 1-op-1 cursussen, of groepslessen die betaalbaarder zijn, maar dan zonder de persoonlijke aandacht die een individuele bijlesdocent kan aanbieden.


Neem contact op met mij als u vragen heeft of als u de eerste les van uw kind wil plannen!


domingo, 13 de agosto de 2017

English, Spanish and Dutch Online TutoringHi, do you sometimes feel that your whole day is about going to work, rush home to feed everyone, and then prepare yourself to handle the struggle of helping your child with homework? Sometimes you feel your child does not want to be helped!


My name is Tibisay Felida and I can help your children get their confidence back in learning English, Spanish and Dutch. Together we’ll work on getting your child up to speed and performing well again in class all from your home computer. The tutoring takes place online so your child can learn in their own environment and you don't have another “dropping off and picking the kids up” on your schedule.

I have a Masters Degree in language and literature, I teach at a Secondary School and I’ve been tutoring for more than 20 years. During that time, I’ve found that I really enjoy teaching my students language skills.  I’ve found that my love that is almost an addiction for reading and studying rubs off on my students as they continue to work with me.

One of the easiest ways to learn if online tutoring is right for your family is to try it.  You can schedule a free 30-minute trial online language tutoring session with me.  No strings attached, I just want to show you how simple and effective it is.

Fill out the form below to schedule your free consultation.

Help your child expand their multilingual skills with Tibisay Tutoring!


The importance of properly wielding a foreign language is paramount. These communicational skills are the tools that will aid your child in their future journey, help them find a job, connect with people and unlock the full potential of their talent.
My mission is to help your kids get better grades in English, Spanish and Dutch and install these languages in their skill pool.


Plus, you won’t even have to drop your kid off and pick them up later. All the classes are taught online, in the comfort of your home and according to your own schedule.
With a master’s degree in language and literature and with over 20 years of experience, I am more than qualified to help your son or daughter with 1-on-1 courses or group classes that might be more affordable but lack the personal attention that a tutor can offer.

Get in touch with me if you have any questions or if you would like to schedule your kid’s first lesson!

martes, 2 de mayo de 2017

Hoe ga ik om met een kind met AD(H)D? 1. Wat is AD(H)D?

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:

 • Aandacht en concentratie: zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden.

 • Hyperactiviteit: ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.

 • Impulsiviteit: zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de 'remfunctie' ontbreekt.

 • Regelfuncties: ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

2. ADD

Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD. Bij ADD is er sprake van langzame informatieverwerking en kenmerken zoals bijvoorbeeld dagdromen, geringe motorische activiteit en het snel in de war zijn. Volgens de geldende literatuur en onderzoeken heeft medicatie minder effect bij ADD en geeft cognitieve therapie of sociale vaardigheidstraining veel beter resultaat.

3. Hoe vaak komt het voor?

De Gezondheidsraad heeft vastgesteld dat AD(H)D in Nederland voorkomt bij 2-5% van de schoolgaande kinderen tot 14 jaar. Twee procent van alle kinderen heeft zeer ernstige symptomen.
ADHD lijkt bij jongens vaker voor te komen dan bij meisjes; twee- tot driemaal zo vaak. Dit wordt (gedeeltelijk) veroorzaakt doordat de problemen zich bij meisjes vaak anders uiten en niet gezien worden als ADHD, maar als angst of depressie. ADD (ADHD van het overwegend onoplettende type: type 1) lijkt bij meisjes vaker voor te komen. Ik ben niet op de hoogte van de percentage op
Curaçao.


4. Een positieve houding

Ik versterk goed gedrag door het te belonen en probeer ongewenst gedrag te verzwakken door het te negeren. Dit geldt voor alle kinderen maar kinderen met AD(H)D hebben een sterkere beloningsprikkel nodig dan 'gewone' kinderen.

5. Verwachtingen bijstellen

Ik probeer ook mijn verwachtingen bij te stellen. Wat normaal is voor de meeste kinderen is voor een kind met AD(H)D best moeilijk. En als het lukt, verdient hij een compliment. Ik benoem het goede gedrag en verbindt er geen 'maar' aan.

6. Belonende waarde en verzadiging

Ik beloon altijd als ik het kan goed gedrag te belonen. Maar we moeten rekening houden met een feit: soms kunnen beloningen hun belonende waarde verliezen. Zelfs de grootste stickerfan heeft op een dag genoeg stickers. Dit heet verzadiging.

Verzadiging treedt over het algemeen minder snel op bij niet-materiële beloningen, zoals een glimlach, een schouderklopje of waarderende woorden. Een bijkomend voordeel is dat deze beloningen gratis zijn.

7. Houd contact
Maak frequent oogcontact, daarmee kun je een AD(H)D-kind 'terughalen'. Stel een vraag of laat een vraag stellen of geef het kind een stille bevestiging.

8. Effectief instructies geven

Het voordeel van individuele begeleiding is dat ik het kind geen moment uit het oog verlies. Dus kan ik heel effectief instructies geven.

Onderstaande tips maken instructies effectiever, ongeacht de situatie of het gewenste gedrag.

 1. Zorg dat u de aandacht van een kind krijgt en vasthoudt: noem de naam van het kind voordat u de opdracht geeft. Maak oogcontact. Verzeker u ervan dat het kind luistert.

 1. Gebruik uw stem. Spreek duidelijk en zeker, spreek op een neutrale toon. Schreeuw nooit!

 1. Maak de opdracht specifiek, niet vaag. Communiceer precies wat u een kind wilt laten doen en combineer dit zo mogelijk met een fysiek gebaar (wijs bijvoorbeeld de plaats aan waar het kind moet gaan zitten).

 1. Geef 'doe' in plaats van 'doe niet' opdrachten. Gebruik geen moeilijke woorden en geef de opdracht niet als vraag, als het kind niet mag weigeren.

 1. Breek een langere opdracht in kleinere stukjes. Dit is extra belangrijk voor kinderen met AD(H)D gezien hun problemen met het werkgeheugen. Gebruik aparte instructies voor elke deelopdracht en geef de deelopdrachten in de juiste volgorde.

 1. Laat het kind de opdracht herhalen, controleer of het kind de opdracht begrepen heeft.
 2. Maak een opdracht zo mogelijk visueel: schrijf hem op (bij vaste regels kunt u met kaartjes werken) of maak er een plaatje bij.

9. Structureren

Help de kinderen informatie te structureren en te onthouden. Gebruik ritme, rijmpjes, ezelsbruggetjes. Leer ze samenvatten en onderstrepen.

10. Braingame Brian

Braingame Brian is een therapeutisch computerspel voor kinderen met AD(H)D, ontwikkeld is door Pier Prins (hoogleraar Klinische Ontwikkelingspsychologie aan Universiteit van Amsterdam), Albert Ponsioen (neuropsycholoog bij Lucertis NH) en Esther ten Brink (psychotherapeut bij Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie in Zaandam).
Braingame Brian is gericht op het trainen en verbeteren van executieve functies. Deze functies zijn belangrijk bij organiseren, plannen en houden van overzicht. Veel kinderen met AD(H)D hebben problemen met deze controle functies.
Braingame Brain richt zich niet alleen op het trainen van het werkgeheugen. Kinderen trainen met dit spel ook hun vermogen om impulsen te onderdrukken (inhibitie) en de cognitieve flexibiliteit (het schakelen tussen verschillende taken die ook verschillend gedrag vragen).
Het spel bestaat uit 25 sessies van drie kwartier. Het kind speelt één sessie op een dag, en bij voorkeur vier sessies per week. U kunt naar http://www.gamingandtraining.nl/ om het spel te downloaden.

Bijlessen

Heeft uw kind AD(H)D en is hij of zij snel afgeleid? Wilt u dat uw kind individuele begeleiding krijgt bij het maken van huiswerk of bij het herhaling van het stof dat op school aangeboden wordt? Ik vind bijles geven één van de beste banen in de wereld! Het bevorderen van een omgeving waarin ik studenten de instrumenten geef voor succes geeft mij ontzettend veel voldoening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij www.tibisaytutoring.com

jueves, 13 de abril de 2017

Hoe kunt u dyslexie opmerken bij uw kind?Dyslexie is een spectrum aandoening. Er zijn geen twee dyslectische studenten die dat zijn op dezelfde manier. Deze lijst is alleen voor informatieve, niet diagnostische doeleinden en is niet uitputtend. Het beste wat u kan doen als u een vermoeden hebt is uw kind te laten testen.


Mijn werk als bijlesdocent is een bijzondere baan. Wij, bijlesdocenten, hebben de kans om onze studenten veel beter te leren kennen omdat we werken in een één-op-één omgeving en daardoor hebben we de mogelijkheid om een ​​diepgaand positief effect te hebben op het leven van onze studenten. Er is (meestal) slechts één student tegelijk, wat betekent dat studenten ons bepaalde zaken vrijelijk vertellen en dat we in staat zijn om ons te concentreren op de behoeften van één student alleen, zonder de afleiding van andere studenten.
Dit opent de mogelijkheid voor ons om te zien hoe ze werken, we kunnen zien waarmee ze worstelen, en we kunnen onze aanpak afstemmen om te voldoen aan de behoeften van één persoon. Maar soms merken we dat een student ondanks alle tijd en moeite van beiden kanten worstelen met lezen en spelling.


Maar hoe weet je als ouder of begeleider het verschil tussen een kind dat zwak is in lezen en een kind met dyslexie?


Volgens The Yale Center for Dyslexie en creativiteit, is dyslexie een aandoening die één op de vijf mensen, van alle achtergronden beïnvloedt.


Bij het zien van die nummers, wordt het duidelijk dat er een goede kans bestaat dat je als ouder of begeleider ermee in aanraking komt.


Wat zijn de zaken waarop u moet letten?

1. Het kind/student leest een woord prima op één plek, maar kan hetzelfde woord niet lezen op een andere plek.

2. Het kind/student heeft een zwakke fonologische (klank planning) of fonetische (klank productie) bewustzijn. Het heeft moeite met een verbanden leggen tussen bepaalde letters en hun klanken en merkt niet of bepaalde woorden met elkaar rijmen of niet.


3.  Het kind/student heeft moeite met het lezen van woorden in isolatie - bijvoorbeeld van een woordenlijst. Zijn/haar moeite met lezen en spelling is verwonderlijk gezien zijn/haar intelligentie, sterke punten en leermogelijkheden.


4.  Het kind/student verliest zijn/haar plaats tijdens het lezen, slaat woorden over of hele regels tekst.


5.  Het kind/student begrijpt niet wat hij of zij heeft gelezen.


6.  Het kind/student verwart de orde of de richting van letters (niet per se omkeringen, maar een desoriëntatie van letters).


7.  Het kind/student verwart gemakkelijk woorden die hetzelfde klinken of die vergelijkbare betekenissen hebben.


8.  Het kind/student heeft de neiging om te proberen om alle woorden fonetisch te spellen
en heeft een familiegeschiedenis van leesproblemen


Nu dat u vermoedt dat uw kind dyslexie zou kunnen hebben, hier zijn enkele tips over hoe u het best samen kan werken om het leren te vergemakkelijken.


Het is belangrijk om uw aanpak af te stemmen op de situatie om aan de leerbehoefte van uw kind te voldoen en zo optimale resultaten te halen.


Weet dat de strijd van het kind niet het gevolg is van een gebrek aan inzet.


-> Als uw kind u niet aankijkt tijdens het lezen betekent niet dat hij/zij niet luistert. Stimuleer het gebruik van speelgoed (bijvoorbeeld een stressbal) om hem/haar in staat stellen om de handen bezig te houden.


-> Vraag aan uw kind hoe hij/zij het beste leert en probeer om die voorkeur toe te passen in uw stijl van lesgeven (visueel, auditief, kinesthetisch of een cocktail van de eerder genoemde stijlen).


-> Geef uw kind verwerkingstijd. Dit is uiterst belangrijk! Degenen met dyslexie hebben de mogelijkheid om het juiste antwoord te geven, maar zullen vaak meer tijd nodig hebben om na te denken over uw vraag. Wees op uw gemak met stilte in de kamer, terwijl het kind nadenkt. Weersta de drang om de volgende vraag te stellen, terwijl ze denken.


-> Spreek de / ee / geluid niet uit als de fonemen voorleest aan uw kind. Bijvoorbeeld, bij de letter <b> maak het geluid / b /  en niet / bee /.


->  Vermijd ‘nee’ te zeggen wanneer het antwoord verkeerd is. Probeer in plaats daarvan om het kind te leiden naar het antwoord.
-> Vraag aan het kind of hij/zij het begrijpen. Is dat niet het geval probeer het dan op een andere manier te vertellen .


-> Probeer het kind te leiden naar de antwoorden in plaats van de antwoorden te geven.


-> Lees een stuk voor en vraag aan het kind om actief te luisteren. Als je een stuk hebt voorgelezen, vraag dan aan de leerling om wat is voorgelezen, te herhalen met zijn/haar eigen woorden.
-> Let op de sterke punten van het kind! Vraag hem/haar waar hij/zij goed in is en gebruik hun krachten om hen te helpen met leren.


-> Het allerbelangrijkste is om duidelijk maken dat je er bent om samen de lees- en spellingproblemen gemakkelijker te maken. Jullie zijn een team.


Gebruik de bovenstaande lijst om uzelf op de hoogte te houden van enkele van de kenmerken van dyslexie. Als u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, laat het kind testen via de school of particulier door een psycholoog.


Deze zijn alleen maar enkele tips die ik uitvoer bij het werken met studenten met dyslexie en zal u helpen het lezen samen met van uw kind aangenamer en succesvoller te maken.


Heeft u een kind dyslexie en wilt u dat ik samen met hem of haar oefen? Ik zou het leuk vinden! Ik vind bijles geven één van de beste banen in de wereld! Het bevorderen van een omgeving waarin ik studenten de instrumenten geef voor succes geeft mij ontzettend veel voldoening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij www.tibisaytutoring.com


miércoles, 22 de febrero de 2017

Drie voordelen van het nemen van privé-lessen


Wat zijn privé of bijlessen?


Over het algemeen bestaat privé les of bijles uit het herhalen van leerstof die een kind, meestal op de middelbare school, moeilijk vindt. Er wordt uitgegaan van de methodes die op school gebruikt worden en tijdens de begeleidingsuren krijgt een kind extra uitleg over de dingen die al in de klas aan bod zijn geweest en eventueel wordt vast vooruit gekeken naar wat komen gaat.
Doordat dit niet in een grote groep gebeurt en dus aangepast kan worden aan wat het kind nodig heeft, kan dit kinderen helpen om beter mee te komen in de klas.
Bijles wordt vaak gegeven door docenten die gespecialiseerd zijn in het vak waar het om gaat.
Waarom zou je moeten overwegen om bijlessen te volgen of je kinderen deze mogelijkheid aan te bieden? Ik wil het vandaag hebben over drie voordelen van het nemen van bijlessen.

1.) Het gemak voor de ouders.

Op een gegeven moment kan er een punt bereikt worden waarbij de ouders niet meer in staat zijn om de nodige hulp te bieden aan hun kinderen. Op dat moment hebben ze de optie van bijlessen. Dus een deskundige die de nodige kennis, geduld en vaardigheden heeft om wat voor hiaat aan kennis dan ook op te vangen en op een efficiënte manier op te lossen

2.) Individuele behandeling.

Als een student zich zwak voelt in een bepaald vak is hij in het nadeel ten opzichte van de rest van zijn klasgenoten vanwege het grote aantal studenten in de klas en de tempo waarin de stof behandeld word. Daarom voelen veel studenten zich gestresst door het hoeveelheid stof dat ze moeten beheersen. Door bijlessen past de leraar zich aan de kennis en tempo van de student en wordt stapsgewijs het gebrek aan kennis overbrugd.

3.) Uitstekende resultaten.

Het nemen van bijlessen zorgt ervoor dat de student zich sterker gaat voelen wanneer hij of zij merkt dat het beter gaat met een bepaalde vak. Hierdoor gaat het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde omhoog. Dit op zijn beurt zorgt weer voor veel betere resultaten.

Als u denkt dat bijlessen een goede oplossing is voor uzelf of voor uw kind kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op www.tibisaytutoring.com